Oferta

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w szeroko pojętym prawie cywilnym na każdym etapie postępowania, np.: w sporządzeniu pism wszczynających postepowanie sądowe, takich jak pozew lub wniosek, pism procesowych w toku postepowania, a także środków odwoławczych zwyczajnych (apelacja, zażalenia) i nadzwyczajnych (np. skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) oraz innych środków zaskarżenia (sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Ponadto, kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, przygotowuje projekty umów, uczestniczy w negocjacjach.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu:
- sprawy o zapłatę ( w tym windykacja i egzekucja należności)
- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (osobowych i rzeczowych) oraz o zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadów przy pracy lub w gospodarstwie rolnym, a także za błędy w sztuce medycznej oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych, za zmarnowany urlop, przewrócenia się na oblodzonej lub uszkodzonej powierzchni,

- rodzinnych i opiekuńczych (np. pozew o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, podział majątku, ustalenie rozdzielności majątkowej, kwestie ustalenia pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej, o ubezwłasnowolnienie),
- spadkowych (kwestie dziedziczenia, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, prawo do zachowku, podział majątku spadkowego, zrzeczenie się dziedziczenia, wydziedziczenie),
- prawa umów (np. umowa sprzedaży oraz prawa i obowiązki z nią związane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa ubezpieczenia, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa darowizny i jej odwołanie),
- praw rzeczowych ograniczonych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
- nieruchomości: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności, postępowanie wieczystoksięgowe.

Prawo gospodarcze

- sporządzanie i opiniowanie umów
- prowadzenie stałej obsługi korporacyjnej
- zakładanie i rejestracja spółek handlowych oraz zmian danych w spółkach
- przygotowywanie projektów uchwał, opracowywanie i opiniowanie regulaminów organizacyjnych
- reprezentowanie przed urzędami i organami oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownymi

- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
- reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach sądowych
- zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń
- porady prawne

Prawo Administracyjne

- sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego w tym o: zmianę imienia i nazwiska, uznanie dziecka, wymeldowanie,
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- przygotowywanie opinii prawnych
- pośrednictwo przy uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
- porady prawne

Prawo Budowlane, Nieruchomości

- doradztwo i reprezentacja klientów na wszystkich etapach realizacji projektów inwestycyjnych, począwszy od analiz prawnych nabywanych nieruchomości
- składanie roszczeń w ramach procedur FIDIC,
- pomoc prawna w kwestiach związanych z administracyjnym etapem procesu budowlanego, wsparcie klientów przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych czy też pozwoleń na użytkowanie. Niezależnie od transakcji sprzedaży i obsługi projektów inwestycyjnych doradzamy klientom w procesach zawierania umów najmu, czy dzierżawy
- sprawy dotyczące Wykonawców lub Zamawiającego na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych
- sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji oraz ich negocjowanie,
- sporządzanie porozumień, ugód, oświadczeń związanych z realizacją inwestycji,
- formułowanie pism do podwykonawców,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
- porady prawne

Prawo Lotnicze i Przewozowe

Doradztwo i reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany samolot bądź w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu, za opóźnienie pociągu

Prawo Pracy

- opracowywanie umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, jak również akty wewnątrzzakładowe (np. regulaminy pracy, wynagradzania, statuty)
- pomoc prawna w przedmiocie rozwiązywania stosunku pracy i postępowania w razie nieprawidłowego rozwiązania stosunku pracy
- postępowanie w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu
- doradztwo w sprawach czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym relacji z organizacjami zrzeszającymi pracowników oraz sporów zbiorowych, jak i problematyką zwolnień grupowych
- reprezentacja pracowników jak i pracodawców przed sądami a także przed organami administracji publicznej
- porady prawne

Sprawy Karne, Karno-Skarbowe, Wykroczenia

- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
- reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym pomoc pokrzywdzonym – działając jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
- powództwa adhezyjne (cywilne)
- sprawy o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
- obrona w sprawach o wykroczenia
- przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych i kasacji, zażaleń na tymczasowe aresztowanie, wniosków o wznowienie postępowania, próśb o ułaskawienie
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
- porady prawne