Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne jest ustalana indywidualnie z klientem. Jest ona uzależniona od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy i terminu wykonania usługi.

W większości postępowań stawki wynagrodzenia ustalane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Kancelaria wystawia faktury VAT. Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Możliwe sposoby płatności:
1.  Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całe postępowanie w danej instancji przed sądem, bądź organem administracyjnym.
2. Wynagrodzenie z premią za sukces ( success fee)jest możliwe w sprawach związanych z dochodzeniem należności pieniężnych, odszkodowań, zadośćuczynień oraz ich egzekwowaniem. Honorarium obejmuje wówczas wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe, tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.
3. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych kancelaria proponuje rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem.
4. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane jest także ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem.